• زندگینامه

دکتر اسدالله زمانی پور در سال ۱۳۲۸ در شهر مود شهرستان سربیشه متولد شد ، وی در سالهای آغازین زندگی به حرفه قالی بافی پرداخت و در عین حال از آموختن غفلت نکرد . با قبولی در امتحانات چهارم دبستان ، برای او توفیقی حاصل شد که کلاس پنجم و ششم و سیکل اول دبیرستان را در شهر مود و متعاقب آن دوره دانشسرای مقدماتی کشاورزی را با احراز رتبه اول در مشهد بگذراند ، دوره لیسانس را در دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران و دوره های فوق لیسانس و دکتری را در دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا در زمینه ترویج و آموزش کشاورزی به پایان برده است . ایشان هم اکنون در دانشگاه بیرجند به خدمت مشغول می باشند . ایشان تا سال ۱۳۷۸ پنج کتاب تالیف و ترجمه نموده که کتاب ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه برنده جایزه سال ۱۳۷۵وزارت جهاد سازندگی گردیده است . وی هم چنین تاکنون بیش از ۲۰ مقاله تحقیقی و طرح های پژوهشی ارائه داشته است . آخرین مقاله وی تحت عنوان ‹‹ مود مرکز نهارجان زادگاه دکتر کاظم معتمد نژاد ، پدر علم ارتباطات کشور›› می باشد که در همایش بزرگداشت دکتر معتمد نژاد ارائه شد . کتاب ‹‹از مود تا میشیگان ›› دکتر زمانی پور در برگیرنده خاطرات زندگی اوست . فهرست کتاب های تالیف و ترجمه شده ایشان به شرح ذیل می باشد :

۱- ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه ۲- صد سال عمران روستائی – درس هایی از هندوستان، ترجمه ۳- عمران روستایی ، ترجمه ۴- جهاد روستا – آموزش و توسعه ،ترجمه ۵- ترویج کشاورزی در خدمت خرده مالکین، ترجمه