• زندگینامه

دکتر محسن سربیشه ای در سربیشه متولد و دوران ابتدایی را در دبیرستان شوکتی سربیشه و دوران دبیرستان را در زاهدان گذرانید ،سپس به عنوان دانشجوی فیزیک وارد دانشکده علوم مشهد شده و در سال ۱۳۵۳ به منظور ادامه تحصیل به انگلستان عزیمت و پس از اخذ دکتری به ایران مراجت و از آن زمان تاکنون در گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد به تحقیق و تدریس پرداخته است . وی استاد دانشگاه فردوسی و عضو ‹‹کمیته تخصصی فیزیک شورای عالی برنامه ریزی کشور ›› می باشد .