نام و نام خانوادگی

سمت

امکان ارتباطی

آقای عارف قاسمی

کارشناس فرهنگی ،دینی و مطبوعاتی

تلفن مستقیم: 32664162-056

پست الکترونیکی: