• امکانات ارتباطی

خراسان جنوبی - شهرستان سربیشه - خیابان معلم - مجتمع فرهنگی و هنری سربیشه 

آدرس پست الکترونیکی: sarbisheh.khj@farhang.gov.ir

تلفن تماس : 32664172-056 و 32664833-056

فکس :32664833-056